خطایی رخ داده استبرای بهبود عملکرد اپلیکیشن های تحت وب بهتر است اپلیکیشن وب نمای سیستم اندروید خود را بروزرسانی کنیدبروزرسانی